Sandwich-project

Elk jaar heeft er op het niveau van de Tafels van de RTB een actie plaats, genoemd ‘Sandwich-actie’.

De Sandwich-actie bestaat erin de maaltijden van een vergadering te vervangen door sandwiches.

Het normale bedrag van een maaltijd wordt gestort aan een speciaal fonds, genoemd ‘Sandwich-actie’.

Dit fonds is bestemd om een filantropisch of sociaal werk te helpen dat een ‘nationale actie waardig’ is. Iedere Tafel kan aldus (ten persoonlijken titel of in samenwerking met andere Tafels) de nodige gelden bekomen om hun eigen community service of een andere buitengewone community service te steunen. Deze community service zal iedere garantie moeten geven qua continuïteit, zowel in eigen belang als in het belang van de promotor Tafel(s).

Deze vergadering zal plaats hebben voor de 10e statutaire vergadering (eind oktober of iets later) in het gewone lokaal of ergens anders, zoals het voor het Tafelbestuur het best past, mits hiervan tenminste 30 dagen op voorhand kennis te geven bij middel van het Tafelrapport; het gaat hier immers om een statutaire vergadering.

Heb bedrag geïnd per lid en per maaltijd is vastgelegd op 20,00 € voor alle Tafels en kan tijdens elke AGM worden gewijzigd tijdens de stemming van het nieuwe jaarlijkse budget en dit met onmiddellijke intreding bij de volgende facturatie.

Iedere Tafelaar betaalt zijn bijdrage, of hij aanwezig is of niet.

De VZW zal de facturen voor de Sandwich-actie opmaken enkel indien er op de AGM een winnaar is na stemming. Deze facturen, uitgebracht net na de AGM, moeten binnen de 30 dagen na opmaak door de Tafels worden betaald opdat de fondsen zo snel mogelijk beschikbaar zouden zijn voor het winnende project. Indien er geen factuur wordt opgemaakt omdat er geen winnaar is, worden de Tafels uitgenodigd om toch de traditie van de sandwich vergadering in ere te houden en het bedrag welke ze besparen te storten aan hun eigen community service.

Het aldus verzamelde geld zal volledig overgemaakt worden aan het werk dat op de laatste AGM de voorkeur kreeg.

Iedere Tafel of groep van Tafels mag een voorstel indienen. Het project zal aan de VZW voorgesteld worden en naar waarde geschat worden. De projecten moeten ten laatste op 30 oktober binnen zijn.

De verkozen projecten zullen per zone naar het nationaal secretariaat opgestuurd worden ten laatste tegen 30 oktober.
De weerhouden projecten zullen aan de leden van de RTB voorgesteld worden ten laatste tegen 31 december.
Iedere Tafel zal tijdens een statutaire vergadering beslissen voor welk project(en) ze op de AGM zal stemmen.

Tijdens de stemming van de AGM is het mogelijk dat alle projecten worden weggestemd. In dit geval wordt er na de AGM geen enkele factuur opgemaakt door de VZW. Indien er om deze reden geen factuur wordt opgemaakt, worden de Tafels uitgenodigd om toch de traditie van de sandwich vergadering in ere te houden en het bedrag welke ze besparen te storten aan hun eigen community service.

Op het stembiljet zullen alle weerhouden projecten vermeld worden, alsook een negatieve mogelijkheid, aangeduid als ‘geen project’. Elke Tafel zal 1 stemformulier ontvangen met 10 beschikbare punten, die ze kan verdelen naargelang de belangrijkheid welke ze aan de verschillenden projecten toekent. Temeer, de leden van het nationaal bestuur hebben geen stemrecht. Indien er slechts 1 project wordt voorgesteld en indien deze weerhouden is, moet het project minimum 50% van de theoretische punten + 1 bekomen (Theoretische punten = aantal Tafel x 10). Het project, dat het meeste aantal punten behaalt, heeft recht op het totale bedrag van de Sandwich-aktie.

Van zodra de facturen betreffende het project door de Tafellaureaat voorgesteld worden, wordt het bedrag door het nationaal bestuur gestort op de rekening van de Tafel wiens project weerhouden werd. Het bedrag gestort door het nationaal bestuur betreft het bedrag van de facturen, welke moeten gespecificeerd worden.

De promotor Tafel is solidair verantwoordelijk voor het goede beheer van deze fondsen, haar ter beschikking gesteld.
Een rapport, waarin de realisatie wordt toegelicht, zal aan de VZW voorgesteld worden door de promotor Tafel(s).

Log in