FAQ

Hoe wordt men lid ?

Iedere man tussen 18 en 40 jaar en die zich kan vinden in de doelstellingen van onze vereniging, mag lid worden op aanwijzen van een bestaande lid. Na een periode van intense deelname als uitgenodigde aan de vergaderingen en activiteiten van de club, kan deze aansluiting in onze grote familie stemmen. Dit wordt communiceerd bij het nationaal secretariaat via een inschrijvingsfiche, overhandigd aan alle secretarissen van de clubs in het begin van het statutair jaar. Vanaf het ontvangst van deze volledig ingevulde fiche, en enkel op dat moment, wordt de kandidaat actief lid van de Ronde Tafel.

Wat is een Mi-AGM ?

De Mi-AGM is de halfjaarlijkse alegemene vergadering  van de leden van de ronde tafel Belgie. Zij gaat traditioneel door in november op de helft van het statutaire jaar. De Mi-AGM beslist over wie de winaar van de operatie Peyresq wordt en legt de moties over de statuten van de vereniging uit welke op de AGM in april gestemt moeten worden. De Mi-AGM zamen met de AGM is voornamelijke organisatie bij welke de de tafelaars van de 97 clubs zamen kunnen komen

Wat is de Challenge Wardavoir ?

De AGM wordt steeds gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaar van de Challenge Wardavoir is de club die het hoogste percentage heeft van de bezoekers, statutair of niet, met een minimum van 75% aanwezigheden op haar eigen vergaderingen en die aancommunityservice doet, in de geest van de Ronde Tafel.

Wat is de Challenge Vanhamme ?

De AGM wordt steeds gekenmerkt door het toekennen Challenges. De winnaar van de Challenge Vanhamme is de club die de meest uitgevoerde en gekregen buitenlandse bezoekers heeft gehad. Men rekent 1 punt per Tafelaar per dag voor een internationale bezoek,en evenals voor een buitenlandse club die u eigen club heeft bezocht.

Wat is de Challenge ‘National’ ?

De AGM wordt steeds gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaar van de Challenge Nationaal is de Tafelaar die het hoogste percentage heeft van statutaire vergaderingen, (met een minimum van 150%) Let wel op dat een Tafelaar die zijn minimum verplichte beozken (zie deze rubriek) niet heeft bereikt, automatisch uitgesloten is. Dit telt eveneens voor de leden van de Nationale Bestuur.

Wat is de Challenge Honorific Percentage ?

De AGM wordt steeds gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaar van de ‘Challenge Honorific Percentage’ is de Tafelaar die het hoogste percentage heeft van vergaderingen en bezoeken. De leden van het Nationaal Bestuur zijn uitgeloten voor deze Challenge.

Wat is de Challenge ‘Best Secretary of the year’ ?

De AGM wordt gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaar van de Challenge Best Secretary of the year is de secretaries van de club die zich heeft onderscheiden door middel van zijn werk gedurende het hele jaar. Hij wordt toegewezen na de persoonlijke evaluatie van de Nationale Secretaris, gekozen uit de gemotiveerde voorstellen opgestuurd door de Tafels of de Zones. Het spreekt van zichzelf dat de statistieken et de vergaderingsrapporten 100% in orde moeten zijn (zie deze rubriek).

Wat is de Challenge recrutement ?

De AGM wordt gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaars van de Challenge recrutement (er is er 1 per Zone) zijn de clubs die de netto groei tonen, uitgedrukt in % (berekend van 1 april tot 1 april van het volgend jaar). In geval van gelijkstand, wordt de absolute groei gekozen.

Wat is de Challenge Meeting’s Presences ?

De AGM wordt gekenmerkt door het toekennen van Challenges. De winnaar van de Challenge Meeting’s Presences is de club die het hoogste percentage heeft van de aanwezigheden van zijn eigen leden op de statutaire vergaderingen.

Wat zijn de verplichtingen van de aanwezigheid van een lid ?

Elk lid van de Ronde Tafel moet ten minste op 50% van de veragderingen aanwezig zijn en van 2 verplichte bezoeken doen per jaar bij andere clubs. Niettemin, mogen sommige interne regels van clubs strikter zijn.

Wat is de Webadmin (of Admin) ?

De Web admin is ons administratief platform. Ze is bereikbaar via de link http://admin.roundtable.be
Alle Tafelaars hebben toegang tot dit platform, maar de secretarissen van de Tafel beschikken automatisch over aanvullende functies, zoals het coderen van de aanwezigheden en publicaties van de vergaderingen. De toegang is beschermd door een paswoord. Indien u niet uw paswoord kent, is er een link zodat het systeem uw paswoord automatisch opgestuurt, maar enkel op het gekend adres (deze die zich in de directory bevind). De gegevens in de Admin worden onder andere gebruikt om de directory te publiceren, de Sceptre op te sturen, jaarlijkse listings op te sturen naar de Tafels en uiteindelijk om de winnaars van onze jaarlijkse Challenge te bepalen (zie deze rubriek). Een meer gedetailleerde gebruikshandleiding wordt opgestuurd aan elke secretaris van de club in het begin van het statutair jaar en kan verkregen worden op gewone aanvraag bij de nationale secretaris.

Wat is de fonds van de wezen, van de weduwen en van de langstlevende samenwoonsters?

Als actief lid van de vzw RTB wordt men vriendelijk verzocht, naar aanleiding van een overlijden van een Tafelaar, actief lid van de VZW RTB, een schenking te doen van minstens € 12,50 , aan de overlevende kinderen van de vooroverleden Tafelaar die het bedrag zullen verdelen pondspondsgewijze , bij gebreke van een kind of kinderen, aan zijn weduwe en bij gebreke van kind of kinderen en van een weduwe, voor wettelijke samenwoonster zoals bepaald in het Belgische burgerlijke wetboek.

Het Nationaal bestuur zal elke Tafel hierom verzoeken wanneer zich dergelijk feit voordoet. Zij verklaart zich bereid de giften in te zamelen en de globale som over te maken aan de voormelde begunstigden, in de volgorde hierboven bepaald.

Wat is het Travel Fund?

De bijdrage bestaat uit een fi nanciële tussenkomst voor een verplaatsing naar het buitenland (reis) in het kader van een offi ciële activiteit van de Ronde Tafel. Euromeetings, en uitnodigingen, betrekking hebbenden op bevoorrechte relaties tussen Tafels, zijn uitgesloten. De bijdragen zullen toegekend worden voor reizen die uitgevoerd werden tussen 31 maart van het voorbije jaar, en van het lopende jaar.

De afsluitdatum om aanvragen in te dienen (dossiers) is het einde van het statutaire jaar, hetzij 31 maart. De aanvraag moet uitgaan van de Tafelaar, of zijn Tafel om ontvankelijk te zijn. Deze aanvraag moet schriftelijk en persoonlijk aan de Nationale Voorzitter en Nationale I.R.O. toegestuurd worden. Het toegestane budget aan de weerhouden aanvragen, na aanvaarding door het Nationaal Bestuur, zal maximum 10% bedragen van de globale som voorzien op 31 maart van het voorbije jaar (zie budgettaire voorziening). Indien de bestede kosten minder zijn dan 400,00 EUR zal een minimum van 125,00 EUR terugbetaald worden. Indien de bestede kosten meer zijn dan 400,00 EUR zal een minimum van 250,00 EUR terugbetaald worden. In geen enkel geval zal de terugbetaalde som de werkelijk bestede deelnemingskosten overschrijden (zoals reis en registratie).

Gelieve het Excel dokument „Travel Fund“ te willen gebruiken, deze kan u terugvinden in de download zone. Dit ingevuld formulier sturen jullie samen met de betreffende facturen van uw reis aan de nationale IRO. De facturen moeten op naam van de tafelaar zijn opgesteld.

Iedere aanvraag zal beantwoord worden zijnde positief of negatief, getekend door de Voorzitter en de I.R.O., in de loop van de maand volgend op de afsluitdatum. De toegestane som zal gestort worden door de Nationale Schatbewaarder ten laatste op datum van de AGM. Indien het budget niet volledig besteed werd, zal het saldo overgedragen worden naar het volgende jaar.

Fellowship Fund – Pierre Denis

Naast het travel fund, wordt een budget in onze boekhouding voorzien ten bedrage van 1000 euro dat gebruikt wordt om jonge tafelaars te belonen met een internationale verplaatsing.
Jonge tafelaars zijn actieve leden van minder dan 30 jaar, die nog geen 3 jaar lid zijn.
De gelden kunnen, net zoals het travelfund, enkel gebruikt worden om transport-, inschrijvings- en hotelkosten te vergoeden, en dit enkel voor verplaatsingen waar de IRO zelf aanwezig is.
Het is de nationale IRO die de bevoegdheid krijgt van dit budget.

Log in